There is no form with this name or may be the form is unpublished, Please check the form and the url and the form management.

Standarta informācijas forma

Standarta informācijas veidlapas kompleksā tūrisma pakalpojuma līgumiem

1. Informācijas veidlapa kompleksā tūrisma pakalpojuma līgumiem, ko ceļotājs noslēdz ar tūrisma operatoru elektroniski, klātienē vai izmantojot tālruni.

Jums piedāvātais tūrisma pakalpojumu kopums ir komplekss tūrisma pakalpojums Tūrisma likuma un Ministru kabineta 2018. gada 26. jūnija noteikumu Nr. 380 "Noteikumi par kompleksa un saistīta tūrisma pakalpojuma sagatavošanas un sniegšanas kārtību un kompleksu un saistītu tūrisma pakalpojumu sniedzēju un ceļotāju tiesībām un pienākumiem" izpratnē.

Jūs varēsiet izmantot visas Tūrisma likumā un Ministru kabineta 2018. gada 26. jūnija noteikumos Nr. 380 "Noteikumi par kompleksa un saistīta tūrisma pakalpojuma sagatavošanas un sniegšanas kārtību un kompleksu un saistītu tūrisma pakalpojumu sniedzēju un ceļotāju tiesībām un pienākumiem" minētās tiesības, kas attiecas uz kompleksiem tūrisma pakalpojumiem.

SIA "NOVATOURS", reģ. Nr. 40003525782, būs pilnībā atbildīgs par kompleksā tūrisma pakalpojuma pienācīgu sniegšanu kopumā.

SIA "TEZ TOUR", reģ. Nr. 40003586306, būs pilnībā atbildīgs par kompleksā tūrisma pakalpojuma pienācīgu sniegšanu kopumā.

AS "ALIDA TŪRS", reģ. Nr. 40003285204, būs pilnībā atbildīgs par kompleksā tūrisma pakalpojuma pienācīgu sniegšanu kopumā.

SIA "Baltic Ad Hoc", reģ. Nr. 40103224329, būs pilnībā atbildīgs par kompleksā tūrisma pakalpojuma pienācīgu sniegšanu kopumā.

TT Baltics SIA, reģ. Nr. 40203149224, būs pilnībā atbildīgs par kompleksā tūrisma pakalpojuma pienācīgu sniegšanu kopumā.

SIA "Mouzenidis Travel-Riga", reģ. Nr. 40103608718, būs pilnībā atbildīgs par kompleksā tūrisma pakalpojuma pienācīgu sniegšanu kopumā.

SIA "VRK TRAVEL", reģ. Nr. 40103874202, būs pilnībā atbildīgs par kompleksā tūrisma pakalpojuma pienācīgu sniegšanu kopumā.

Saskaņā ar tiesību aktu prasībām SIA "TEZ TOUR", SIA "NOVATOURS", AS "ALIDA TŪRS", SIA "Baltic Ad Hoc", TT Baltics SIA, SIA "Mouzenidis Travel-Riga", SIA "VRK TRAVEL" ir nodrošinājums, lai gadījumā, ja tas savu likviditātes problēmu dēļ nepilnīgi izpilda vai neizpilda savas saistības, atlīdzinātu Jūsu maksājumus un, ja kompleksajā tūrisma pakalpojumā ir ietverts transports, – nodrošinātu Jūsu repatriāciju.

Plašāka informācija par Tūrisma likumā un Ministru kabineta 2018. gada 26. jūnija noteikumos Nr. 380 "Noteikumi par kompleksa un saistīta tūrisma pakalpojuma sagatavošanas un sniegšanas kārtību un kompleksu un saistītu tūrisma pakalpojumu sniedzēju un ceļotāju tiesībām un pienākumiem" paredzētajām pamattiesībām https://likumi.lv/ta/id/300021-noteikumi-par-kompleksa-un-saistita-turisma-pakalpojuma-sagatavosanas-un-sniegsanas-kartibu-un-kompleksu-un-saistitu-turisma